Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM AMAÇLARI

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 • Doğanın temel fiziksel süreçlerini, evreni biçimlendiren klasik/modern fizik yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri anlar, karşılaştığı olaylara uygulayabilme yeteneğine sahip olur.
 • Fiziksel kavramları anlamak için deney yapar, deney sonuçlarını bireysel ve grup halinde değerlendirebilme yeteneği kazanır.
 • Problemlere matematiksel modeller önerir, problemleri çeşitli yöntemlerle (analitik/nümerik) çözer ve sonuçları yorumlar.
 • Program kapsamındaki analog/dijital ölçüm aletlerini kullanır, en uygun ölçüm yöntemini seçer ve uygular.
 • Bilimsel bilgiye erişebilme, sorgulama, akıl yürütme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • Fizik ile ilgili konuları yazılı, sözlü veya sunum tekniklerini kullanarak aktarır.
 • Temel bilgisayar programlama dillerinden en az birini öğrenir.
 • Fiziksel sistemlerin istatistik ve olasılık doğasını inceleyerek, analiz için gerekli kavram ve hesaplamaları öğrenir.
 • Fizik biliminden edindiği bilgi ve becerileri, kendi disiplini içindeki/dışındaki problemleri algılama, modelleme ve farklı bakış açıları ile çözüm üretme süreçlerinde etkin kullanır.
 • Fizik biliminin tarihsel gelişimini anlar, doğasını tanır.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olur.
 • Laboratuvar güvenliği hakkında bilgi sahibi olur ve gerekliliğini kavrar.
 • Kalite kavramını ve sistemlerini öğrenir, kalite güvencesi kültürünü benimser.
 • Fizik biliminden elde ettiği bilginin teknolojik gelişimdeki önemini kavrar ve güncel konular ile ilişkilendirir.
 • Maddenin fiziksel özellikleri ile ilgili temel kavramları ve teknolojideki kullanım alanlarını öğrenir.
 • Maddenin en temel parçacıklarını öğrenir ve etkileşim süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

Öğretim Amaçları Değerlendirme Raporu

Program Çıktıları Değerlendirme Raporu

 

 

 

background image