Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM AMAÇLARI

 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç gereçlerine ve diğer

kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan ve bu
bilgileri kullanabilen bireyler yetiştirebilmek,

 • Karşılaştıkları olayları veya problemleri fizik kanunları ve prensipleri kullanarak

belirleyebilen, tanımlayabilen, formüle edebilen ve çözebilen; bu amaçla uygun analiz ve
modelleme yöntemlerini seçebilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirebilmek,

 • Fizik alanında temel laboratuvar teknikleri ve araçları kullanabilen, bunları geliştirebilen,

yenilerini tasarlayabilen ve güncel gelişimi takip edebilen bireyler yetiştirebilmek,

 • Alanı ile ilgili edindiği bilgileri kullanarak verileri yorumlayabilen, değerlendirebilen, analiz

edebilen, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilen bireyler
yetiştirebilmek,

 • Mesleki ve sosyal etik, iş sağlığı-güvenliği ve çevre bilincine ve sorumluğuna sahip bireyler

yetiştirebilmek,

 • Fizik alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı yürütebilecek, alanı ile ilgili uygulamalarda

karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak
sorumluluk alabilecek bireyler yetiştirebilmek,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilen, yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme,
bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi kazanmış bireyler yetiştirebilmek,

 • Fizik alanı ile ilgili konularda bilgilendirme yapabilen, düşüncelerini ve çözüm önerilerini

yazılı ve sözlü olarak aktarabilen, bunları nitel ve nicel verilerle destekleyerek paylaşabilen
bireyler yetiştirebilmek.

 

FİZİK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 • Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
 • Deneysel pratikliği geliştirme. PÇ3 Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.
 • Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme. PÇ5 Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
 • Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme. PÇ7 Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.
 • Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi PÇ9 Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.
 • Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma. PÇ11 Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.
 • Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.

 

Öğretim Amaçları Değerlendirme Raporu

Program Çıktıları Değerlendirme Raporu